The depth of light seeks the meaning of life

23 mei  2008

De oneindigheid van het internet biedt ons steun, steun aan elkaar. Onze levens leiden wij zonder beeld maar met genoeg erkenning voor elkaar. Wij schrijven de stem van de ziel in muziek. De puurheid en kunst van de geschreven tekst. Wij omarmen de wijsheden en bejubelen de inzichten. De rust zoals jij het beschrijft. De rust maar ook de ruimte. De stilte met alleen je gedachtes. Orde scheppen in chaos, je gevoel begrijpen, het leven verstaan. Soms zo simpel maar vaak ook zo moeilijk. Iedereen heeft het recht om te bestaan. Wij hebben de vrijheid om te mogen schrijven. Vanuit ons hart. De stem zingt en geeft ons het licht. De diepte van het licht zoekt de betekenis van het leven. Het aardse leven waar zoveel gebeurt wat wij niet kunnen bevatten, vraagtekens en ongeloof worden soms pijnlijk zichtbaar. Open staan en alle kanten verkennen, je mening vormen en daar achter staan. Afwegingen liggen altijd klaar maar uiteindelijk wint het hart. Want het hart heeft uiteindelijk altijd gelijk. Het hart dat ben jij. En dat ben ik. Alles uit het leven halen omdat wij het allemaal waard zijn.

PS. We shall find peace, we shall hear the angels, we shall see the sky sparkling with diamonds. –Anton Chekhov-

 

English: google translate

The infinity of the internet offers us support, support for each other. We lead our lives without images but with enough recognition for each other. We write the voice of the soul in music. The purity and art of the written text. We embrace the wisdom and applaud the insights. The tranquility as you describe it. The tranquility but also the space. The silence with only your thoughts. Creating order in chaos, understanding your feelings, understanding life. Sometimes so simple but often so difficult. Everyone has the right to exist. We have the freedom to write. From our hearts. The voice sings and gives us the light. The depth of light seeks the meaning of life. The earthly life where so much happens that we cannot comprehend, question marks and disbelief are sometimes painfully visible. Be open and explore all sides, form your opinion and support it. Considerations are always ready, but in the end the heart wins. Because the heart is always right in the end. The heart is you. And that’s I. Getting the most out of life because we are all worth it.

PS. We shall find peace, we shall hear the angels, we shall see the sky sparkling with diamonds. –Anton Chekhov-

About elinexplores

Persian Soul in Dutch Life. Flying down to earth.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s